http://zsm.edu.gorzow.pl/files/zsm/fckeditor/Projekty%20unijne/logo_efs_kapital_ludzki.jpg

 

W dniu 09 stycznia 2014r. w Olsztynie zawarta została umowa nr POKL.09.02.00-28-075/13-00 pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim - reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Pana Gustawa Marka Brzezina oraz Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Pana Michała Opieczyńskiego, a Gminą Biskupiec - reprezentowaną przez  Wójta Gminy Biskupiec Pana Kazimierza Tomaszewskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Biskupiec Pani Ewy Posiadeł, na  dofinansowanie projektu pn.: „Stawiamy na rozwój Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Bielicach”  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach , Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Termin realizacji projektu to 01.01.2014 – 31.01.2015 r. Cel główny projektu to podniesienie kompetencji kluczowych i zawodowych u 20 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Bielicach (11 chłopców i 9 dziewcząt) poprzez wdrożenie programu rozwojowego zakładającego zajęcia pozalekcyjne z wykorzystaniem ICT, współpracę z PUP i przedstawicielem w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz kursy zawodowe w branżach m. in. istotnych dla województwa warmińsko-mazurskiego, wykorzystanie nowych dotychczas niestosowanych metod, w okresie styczeń 2014r. – styczeń 2015r. Grupą docelową jest 20 uczniów klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Bielicach, mających wykształcenie gimnazjalne, będą oni się kształcić w w/w szkole przez trzy lata, są osobami zamieszkującymi tereny wiejskie.

Utworzone zostaną grupy projektowe po 10 osób w każdej. Każdy uczestnik weźmie udział w następujących zajęciach pozalekcyjnych:

- przedsiębiorczość – 32h

- doradztwo zawodowo-edukacyjne – 32h

- język angielski – 32h

Oprócz tego w okresie marzec 2014r. do grudzień 2014r. każdy uczestnik będzie miał możliwość uczestniczenia w minimum dwóch kursach zawodowych:

- grafik komputerowy – 40h

- barman – 70h

- prawo jazdy kat. T – 50h

- obsługa kasy fiskalnej – 25h

- organizacja imprez cateringowych – 70h

- kelner – 50h

- kurs florystyczny – 70h

Uczestnikom kursów zostanie zapewniony dojazd na miejsce prowadzenia kursu, wyżywienie, niezbędne badania lekarskie i materiały szkoleniowe.

 

Sporządził:

Agnieszka Stajszczak